Friday, May 22, 2009

ေကာက္ႏွႈတ္ခ်က္ (၁)

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားကား မ်ားစြာ အံ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ လူမ်ိဳးၿဖစ္၏။ အ႔ံဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ထင္မိၿခင္းမွာ ထိုလူမ်ိဳးသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ နယ္ခ်ဲ႔ၿခင္း အမွဳကိုၿပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ ခ်ဲ႔ထြင္ထား ေသာ နယ္ေၿမမ်ား ေပၚရွိ လူမ်ိဳးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခါ ထိုလူမ်ုိဳးမ်ားႏွစ္သက္ ေက်နပ္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။ ထိုလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လက္ေအာက္ခံ(ကၽြန္) လူမ်ိဳးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ထိုလူမ်ိဳး၏ အက်ိဳးကို မေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း အၾကိဳက္ကိုကား သိေအာင္လုပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေလသည္။ သမုဒၵရာ ၿခားေသာ အရပ္ေဒသ အသီးသီးရွိ လူမ်ိဳးတစ္ရာ႔တစ္ပါးကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ထိုလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ မေနာကို သေဘာေပါက္ေအာင္ အားထုတ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အကၽြႏု္ပ္ ၿမင္မိေလသည္။
ကခ်င္ၿပည္နယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ေၿမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ပါလ်က္ ၿမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေနေ၀းခဲ့ၾကသည္ကို အကၽြႏု္ပ္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ခံစားသိၿမင္ရေလ ေတာ့သည္။ အေနေ၀းခဲ့ၾကသည္ ဆိုၿခင္းမွာ အဆက္အဆံနည္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို တစ္ေယာက္သိဖို႔အားမထုတ္ဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ကာလ(ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရမတိုင္မီ အထိ) ႏုိင္ငံေရး အစိုးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံၾကသည္ေလာက္သာရွိၿပီး ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရက္ရက္ေရာေရာ ဆက္ဆံၿခင္း နည္းခဲ့ၾကသည္ဟု အကၽြႏု္ပ္ ဆိုလိုပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုရသည္႔အေၾကာင္းမွာ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းသည္ ေနာင္အကၽြႏု္ပ္၏ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကို ေရးၿပေသာအခါ အလြန္ေပၚလြင္ ထင္ရွားပါလိမ္႔မည္။

ပထမဦးဆံုး ထိုကဲ့သို အကၽြႏု္ပ္ ရင္ထဲ ထိေအာင္ခံစားမိခဲ႔ရသည္႔ အေၾကာင္းကို ဦးစြာ ဆိုရပါမည္။ ကခ်င္ၿပည္နယ္သို႔ေရာက္သြားေသာအခါ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးစု ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ မသိပါ။ အကၽြႏု္ပ္မသိၿခင္းမွာ အကၽြႏု္ပ္ အေလ႔အလာ နည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းၿဖစ္ႏုိင္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ အကၽြႏု္ပ္ထက္ပို၍ ကခ်င္အေၾကာင္းကို အေလ႔အလာမ်ားစြာ အပင္ပန္းခံကာ ၾကိဳးစား ရွာေဖြၿပီး စနစ္တက် ေရးသားထားေသာ ၿမန္မာဘာသာႏွင့္ေရးေသာက်မ္းၾကီးက်မ္းငယ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္လိုက္ရွာပါသည္။ တစ္အုပ္တေလမွ်ပင္ မေတြ႔ရေခ်။ မေတြ႔ရၿခင္းမွာ အကၽြႏု္ပ္ မရွာတတ္၍လည္းၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။
သို႔ေသာ္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ပင္ပန္းၾကီးစြာ မရွာရဘဲ ကခ်င္လူမ်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားစြာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ကမၻာသိေရးသားထုတ္ေ၀ထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ေရးေသာ က်မ္းၾကီးက်မ္းငယ္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရကာ ေကာင္းစြာ ဖတ္႐ွဳေလ႔လာရေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္မ်ားစြာ အထင္ၾကီးၿပီး အံ႔ၾသရေသာ စာအုပ္မွာ (Leach)လိခ်္ ဆိုသူ ေရးသားထးေသာ ေၿမၿမင့္သားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ (Political System of the High Landers) ဆိုသည္႔စာအုပ္ၿဖစ္ေလသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ကမာၻတြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္မွ်ပင္ထုတ္ၿပီးေနေလၿပီ။ ထိုစာအုပ္တစ္အုပ္လံုးသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေလ႔လာေဖာ္ၿပခ်က္ အဆင့္ၿမင့္က်မ္း ၿဖစ္ေလသည္။ ေနာင္အခါ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကခ်င္ၿပည္နယ္မွ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဦးလဘန္ဂေရာင္ (ေတာင္ပုလိုင္း)ႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေသာအခါမွာလည္း ထုိစာအုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ဂြမ္ေရာင္း ဂြမ္ဆာ စနစ္၊ ဂြမ္က်င္းဂြမ္ဆာ စနစ္၊ ဂြမ္ေလာင္ေတာ္လွန္ေရးစနစ္ မ်ား အေၾကာင္းကို အားရ၀မ္းသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေလသည္။
ထိုစာအုပ္အၿပင္ ကင္းဒင္း၀ပ္ (Kingdon ward) ဆိုသူ ႐ုကၡေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးသည္ ကခ်င္ၿပည္နယ္သို႔ လြတ္လပ္ေရးမရမီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကာစ အခါက အၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ေပါက္ေရာက္ေသာ ေတာင္ဇလပ္ပန္း မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေလ႔လာရင္း အလြန္ၿမင္႔ေသာ သစ္ပင္ခြၾကား တစ္ခုတြင္ ဆန္းၾကယ္စြာ ၾကာပန္းတစ္မ်ိဳး ေပါက္ေရာက္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရွိသြားေလေတာ႔၏။ ေတာင္ထိပ္ၾကာေပါက္ အေနာက္ေနထြက္ ဆိုေသာစကားသည္ ကင္းဒမ္း၀ပ္ အဖို႔ ဟုတ္မွန္ေသာ စကား ၿဖစ္ရေလေတာ႔၏။ ထုိသစ္ပင္ကို ကင္းဒမ္း၀ပ္ က ကခ်င္နာမည္အတိုင္း ၀ဒိုင္ (Wadai) ဟုအမည္ေပးခဲ့ေလသည္။ ၀ဒိုင္သည္ ၀က္မမီပန္း အဓိပၸါယ္ ရေလမည္လားမေၿပာတတ္ပါ။ ထုိအခ်က္သည္ အေရးမၾကီးပါ။ အေရးၾကီးသည္မွာ ထုိေတာင္ထိပ္ၾကာပန္း ၿဖင့္ ကင္းဒမ္း၀ပ္ လည္း ကမာၻေက်ာ္ ႐ုကၡေဗဒ ပညာရွင္ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံရကာ အၾကီးအက်ယ္ ခ်မ္းသာသြားေလေတာ့၏။ ကင္းဒမ္း၀ပ္သည္ ထိုသို႔ ကခ်င္ၿပည္နယ္သုိ႔ အေခါက္ေခါက္လာေရာက္၍ သစ္ခြပန္း သိုက္တူးခဲ့သည္႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကို စာအုပ္မ်ားေရးသားခဲ့ေလသည္။ ၿမန္မာၿပည္က ေရခဲေတာင္မ်ား(Icy Mountains of Burma)၊ ဧရာ၀တီသို႔ ၿပန္လာၿခင္း (Return to the Irrawaddy) စေသာ စာအုပ္မ်ား ၿဖစ္ေလသည္။ ကခ်င္ၿပည္နယ္၏ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား အေၾကာင္း၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း၊ အရပ္ေဒသမ်ား အေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္လည္း ထိုစာအုပ္မ်ားမွ မ်ားစြာ သိရေလေတာ့၏။
အကၽြႏု္ပ္လည္း အဂၤလိပ္ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရေသာ အခါမွ စ၍ ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးဖြယ္ရာမ်ားၿဖင့္ၿပည္႔ေနေသာ ကခ်င္သဘာ၀ကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္စြဲလမ္းကာ ရသမွ် စာအုပ္စာတမ္းမ်ား အၿပင္ ဘားမားေဂဇက္တီးယား မ်ားစြာကုိပါ လိုက္ရွာ၍ ဖတ္မိေလေတာ့၏။ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ ခ႐ုိင္၀န္(အေရးပိုင္) လုပ္သြားၾကေသာ (Hartz) ဆိုသူ၊ ခမၼတီး ခ႐ုိင္၀န္ လုပ္သြားၾကေသာ ေဂ်အုိဘားနာဒ့္ (J.O. Barnard) ဆိုသူတို႔ကား အလြန္ခ်ီးမြမ္းထိုက္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကေလ၏။ ဟတ္ဇ္ သည္ ကခ်င္ဘာသာစကားကုိ မည္မွ် တတ္ကၽြမ္း လိမၼာခဲ႔သည္ မသိ၊ ကခ်င္ဘာသာစကား လက္စြဲ (Handbook of Kachin Language) က်မ္းကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ဘားနာ့ဒ္ကမူ ရ၀မ္ဘာသာစကား လက္စြဲက်မ္း ကိုပင္ေရးသားထားခဲ့ၾကေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ကခ်င္စကား ရ၀မ္စကားမ်ားကို ထိုစာအုပ္မ်ားမွ စတင္၍ ေလ႔လာရသည္႔ အၿပင္ ကခ်င္ဆိုေသာ စကားတြင္ ဂ်င္းေဖာ(ဂ်ိန္းေဖာ) မ႐ူ၊ လရွီ၊ အဇီ၊ ရ၀မ္၊ လီဆု လူမ်ိဳးစု ေၿခာက္ခု ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည့္ၿပင္ ကခ်င္ဆိုေသာ စကား၏ ရင္းၿမစ္ကို လိုက္လံ ရွာေဖြၾကည့္ေသာအခါ ၿမန္မာလို ေရေရရာရာ တိတိက်က် မရွိ၊ ဘာေၾကာင့္ကခ်င္ေခၚမွန္းမသိ၊ ကခ်င္ ခုန္ခ်င္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ လူမ်ိဳးၿဖစ္၍ ကခ်င္ေခၚေၾကာင္းေလာက္ကိုသာ ဇေ၀ဇ၀ါ သိရေလသည္။ သို႔ေသာ္အဂၤလိပ္စာ အုပ္မ်ားတြင္မူ အဂၤလိပ္ အေရးပိုင္တစ္ဥိးက ကခ်င္ၿပည္နယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆလမ္၀ါ ေခၚ ႐ြာလူၾကီး တစ္ဦးအား ဘာလူမ်ိဳးလဲဟု ေမးသည္ကို ဤအရပ္သည္ ဘာအရပ္လဲ ေမးသည္ထင္ၿပီး ထုိလူၾကီးက ဤအရပ္သည္ ကားခရင္ (KaKhyen) အရပ္ဟု ေၿပာသည္ကို အဂၤလိပ္ၾကီးက ကားခရင္ဟုေခၚရာမွ ကခ်င္ၿဖစ္လာသည္ဟု ဒဏၭာရီ ၿပဳထားသည္ကို ေလ႔လာရေလသည္။ သို႔ၿဖစ္လွ်င္ ကခ်င္ ဆုိေသာ စကားသည္ အဂၤလိပ္တိုပ လက္ထက္က်မွ ေခၚေသာ စကားၿဖစ္ေလသလား၊ အကၽြႏု္ပ္လည္း ဘ၀င္မက်စြာ စဥ္းစားခဲ့ရဘူးေလသည္။
တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း နားလည္မွဳ ရဖို႔ ဆိုသည္မွာ တစ္ဦး အေၾကာင္းကို တစ္ဦးက မ်ားမ်ား သိဖို႔၊ မ်ားမ်ားစိတ္၀င္စားဖို႔၊ တစ္ဦးအရပ္သို႔ တစ္ဦး မ်ားမ်ား သြားေရာက္ ဆက္ဆံကူးလူးဖို႔ လိုသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၿပည္မႏွင့္ေ၀းလံေသာ ေဒသတြင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးသင့္သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ေစတနာရွိေသာ ဆရာေတြ ပညာရွိေသာဆရာေတြ ဤကဲ႔သို႔ ေ၀းေ၀းလံလံ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားေတြကို ေခတ္မွီ အထက္တန္းပညာေတြကို သင္ေပးဖို႔ သင့္သည္မွာ ၾကာၿပီ။
သို႔ရာတြင္ ထိုပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ာ၊ တၿခား၀န္ထမ္းမ်ား လာေရာက္ၿပီး အမွဳထမ္းၾကသည္႔အခါ ေစတနာႏွင့္ စည္းကမ္း စိတ္ပါလက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ မင္းတိုင္းေက် မတတ္သာ၍ လာရသည့္ပံု တိုင္းရင္းသားမ်ားက တစ္ၿခား၊ ကိုယ္က တစ္ၿခား ေနလို႔ၿဖင့္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ဖို႔မလြယ္ေခ်။ အထူးသၿဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႔ သိကၡာရွိဖို႔လည္းလုိေလသည္။
ဤစကားမ်ားကို ေၿပာမိ ေရးမိရၿခင္းမွာ အဂၤလိပ္ေတြလို ႏုိင္ငံၿခားသားေတြသည္ပင္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ လူ႐ုိေသ ရွင္႐ုိေသ ၿဖစ္ေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြက ၾကည္ၿဖဴေအာင္ ေနသြားၾကပံုကိုၿမင္ရ၍ၿဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္ေတြမွာ ကိုယ္က်င့္တစ္ရားရွိသည္။ ကခ်င္ၿပည္နယ္ေရာက္လွ်င္ ကခ်င္မိန္းကေလးေတြႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနမည္။ ၿမန္မာၿပည္ေရာက္လွ်င္ ၿမန္မာမိန္းကေလးေတြကို ယူမည္ ဆိုေသာ စိတ္မရွိ။ စိတ္မရွိ ဆိုၿခင္းမွာ ထိန္းသိမ္းေသာ စိတ္ရွိသည္။ က်ဴးလြန္လိုေသာ စိတ္မရွိၿခင္းကိုသာ ဆိုၿခင္းၿဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို အက်င့္သိကၡာ အရ အၿပစ္ရွာ၍မရေခ်။
ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ သိလို ၿမင္လို နားလည္လိုေသာ စိတ္ အလြန္မ်ားသည္။ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ တန္ဖိုးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး ႏွစ္သက္စြာ လက္ခံထားၾကေသာ ဓေလ႔ထံုးစံေတြရွိသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ားကို သာမက သူတို႔၏ ဓေလ႔ထံုးစံမ်ားကိုပါေလးစားၿပီး အားေပးသည္။ ေ၀းလံေသာ သမုဒၵရာၿခားသည္႔ အရပ္မ်ားမွ လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္မ်ားက ကခ်င္စကားလည္းေၿပာတတ္သည္။ ရ၀မ္စကားလည္းေၿပာတတ္သည္။ လီဆူ စကားလည္း ေၿပာတတ္သည္။ ဤမွ် မကေသး သူတို႔ ေရာမအကၡရာႏွင့္ေရးသားေသာ ကခ်င္စာကိုလည္း တီထြင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အကၽြႏု္ပ္ ၿမစ္ၾကီးနားတြင္ ေနခဲ့စဥ္အခါအထိ ၿမန္မာ အကၡရာၿဖင့္ေရးသားထားေသာ ကခ်င္စာ မရွိေသး။ သူတို႔က ဘာသာေရးႏွင့္လည္း စည္းရုံးထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ကခ်င္စကားၿဖင့္လည္း ေရးထားသည္။ လီဆူဘာသာ စကားၿဖင့္လည္း ေရးထားသည္ကို အကၽြႏု္ပ္ေတြ႔ရေပရာ သူတို႔၏ နားလည္မွဳ အၿမင္က်ယ္မွဳႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းမွဳကို အထင္မၾကီးပဲ မေနႏုိင္ေအာင္ပင္ ၿဖစ္ရေလေတာ့သည္။
အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဘိလပ္လို ၿမိဳ႔ၾကီး အရပ္မွ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ေတာေတာင္ အရပ္သို႔ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ၿငိဳၿငင္စိတ္ လံုး၀မရွိ႐ုံမွ်မက က်ရာ ၾကံဳရာ အရပ္တြင္ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ က်ရာတာ၀န္ကို မင္းတိုင္းေက်မဟုတ္ တကယ့္စိတ္ရင္း ေစတနာၿဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔၏ လုပ္ပံုကုိင္ပံု နည္းေတြကို ၿမင္ရေတြ႔ရေသာ အခါ အကၽြႏု္ပ္ လည္းမ်ားစြာ အားတက္ရေလေတာ့သည္။
ကခ်င္ၿပည္နယ္ကို ေရာက္တုန္းငါဘာေၾကာင့္ ကခ်င္ၿပည္နယ္အေခါင္အဖ်ားသုိ႔ အႏွံ႔အစပ္မသြားပဲ တကၠသိုလ္ ပရိ၀ုဏ္ က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလေတြကို အကုန္ခံရမည္နည္း။ ကခ်င္ၿပည္နယ္ အႏွံ႔အၿပားသို႔သြားၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳး အသီးသီးႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနကာ သူတို႔အေၾကာင္းကိုသိေအာင္ေလ႔လာမည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ေလသည္။
ထုိအေတြးသည္အကၽြႏု္ပ္အား မီးပံုးပ်ံကို မီးခိုးမွိဳင္းသြင္းေပးသကဲ့သို႔ တ႐ြ႐ြ တၾကြၾကြၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေလေတာ့၏။
မၾကာမီ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသာ တို႔၏ နယ္ခ်ဲ့ဆန္႔က်င္ေရး သမိုင္းစာတမ္းငယ္ တစ္ေစာင္ကိုပါၿပဳစု ရရွိေလေတာ့၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ၿမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တုိင္းခြဲ၅ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၿမေမာင္အားေၿပာၿပရာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးက ထိုအေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ကခ်င္ၿပည္နယ္မွ ၿပည္ေထာင္စုပြဲသို႔တက္ေရာက္မည့္ၿပည္ေထာင္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဟာေၿပာရန္ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ေဟာေၿပာရေလ၏။ ထိုႏွစ္သည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔၌ ၿပည္ေထာင္စုပြဲ က်င္းပေသာ ႏွစ္ၿဖစ္ေလ၏။
ထုိႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ့ တုိင္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ အမွတ္(၇) တပ္မဟာမွ တာ၀န္ရွိ လူၾကီးမ်ား၏ ညိွႏွိဳင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခ်က္အရ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမွဳ သုေတသန အဖြဲ့တစ္ဖဲြ႔ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ကခ်င္ၿပည္နယ္ေဒသ အႏွံ႔အၿပားသို႔ေလ႔လာေရးခရီးထြက္ရန္စီစဥ္ ေပးခဲ့ၾက ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္ကားထိုသုေတသန အဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္ေစလ်က္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၿဖစ္ ယဥ္ေက်းမွဳ အရာရွိ ဦးစိန္ၿမင့္ေအာင္၊ ကခ်င္ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာဇိန္နမ္၊ စာေရးကိုလဒြဲ၊ ဓါတ္ပံုဆရာ ကိုလႏူးတို႔ပါ၀င္ေစလွ်က္ ဦးစြာ ဧရာ၀တီၿမစ္အေရွ႔ဘက္ၿခမ္းရွိ ခ်ီေပြေလာေခါင္ေဒသသို႔စြန္႔စား သြားေရာက္ခဲ့ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ၁၉၆၅၊ ၁၉၆၆ လုပ္သားၿပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား၍ တုိင္းၿပည္သို႔တင္ၿပခဲ႔သည္။
(ဆန္းလြင္၏ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖာ္ၿပပါသည္။)


မွတ္ခ်က္။ ။ သကၠရာဇ္ ၈၀၄ ထိုး ေညာင္ဦးေရႊစည္းခံု ဥညံန၀ေက်ာက္စာတြင္ ကၿခင္ ဟူ၍ပထမဦးဆံုး ေရးထိုးေၾကာင္း ၿမန္မာ႔စြယ္စံု က်မ္းအတြဲ ၁ အပိုင္းကတြင္ ေဖာ္ၿပပါရွိသည္။ ဆက္လက္၍ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႔ကခန္ဂဟူ၍လည္းေကာင္း၊တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက ရွန္ထို (ေတာင္ေပၚသား) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊အာသံၿပည္နယ္တြင္စင္ဖိုး ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႔ ၿမန္မာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သိမ္းေဖာဟူ၍လည္းေကာင္းကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွာမိမိတို႔ကိုမိမိတို႔ဂ်င္းေဖာဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚဆို ၾကသည္ ဆိုသည္။


No comments: