Wednesday, April 9, 2008

ပ႒ာန္း ၂၄-ပစၥည္း အက်ဥ္း

“ပ႒ာန္း ပစၥယုေဒၵသပါဠိ“

- ေဟတုပစၥေယာ

- အာရမၼဏပစၥေယာ

- အဓိအတိပစၥေယာ

- အနႏ ၱရပစၥေယာ

- သမနႏ ၱရပစၥေယာ

- သဟဇာတပစၥေယာ

- အညမညပစၥေယာ

- နိႆယပစၥေယာ

- ဥပနိႆယပစၥေယာ

- ပုေရဇာတပစၥေယာ

- ပစာၦဇာတပစၥေယာ

- အာေသ၀နပစၥေယာ

- ကမၼပစၥေယာ

- ၀ိပါကပစၥေယာ

- အာဟာရပစၥေယာ

- ဣၿႏိၵယပစၥေယာ

- စ်ာနပစၥေယာ

- မဂၢပစၥေယာ

- သမၸယုတၱပစၥေယာ

- ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ

- အတၴိပစၥေယာ

- နတၴိပစၥေယာ

- ၀ိဂတပစၥေယာ

- အ၀ိဂတပစၥေယာ

ပစၥုေဒၵသာ နိဠိေတာ။

(ပ႒ာန္း ၂၄-ပစၥည္း အက်ဥ္းၿပီး၏။)

No comments: